Polityka Prywatności
Zasady dotyczące prywatności danych


Grupa Harvey Nash, w skład której wchodzą łącznie wszystkie jednostki zależne grupy, („Harvey Nash”), jest wiodącą, globalną, rekrutacyjną firmą konsultingową oraz outsourcingową, która co roku pracuje z tysiącami kandydatów oraz klientów na całym świecie.

Nasza renoma jako firmy rekrutacyjnej opiera się na zaufaniu ludzi, z którymi pracujemy i w związku z tym skuteczne oraz profesjonalne wykorzystanie informacji, które nam Państwo dostarczacie, ma znaczenie nadrzędne.

Państwa prywatność jest dla nas ważna i jesteśmy zobowiązani do ochrony oraz zabezpieczenia Państwa praw do prywatności danych.


Przegląd


Niniejsze zasady dotyczące prywatności danych określają, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi, niezależnie od tego czy w ramach pomocy świadczonej Państwu przy znalezieniu pracy, rozwoju kariery, świadczeniu usług, które mogą być dla Państwa interesujące czy po prostu na skutek Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Naszym głównym celem jest zapewnienie, że nasz zbiór oraz wykorzystanie informacji osobowych są odpowiednie do świadczenia usług na Państwa rzecz oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie ochrony danych.


Spis treści:


Definicje ważne w niniejszych zasadach 
Czym zajmuje się Harvey Nash? 
Skąd Harvey Nash pozyskuje dane? 
Jakie informacje o kandydatach zbieramy? 
Jakie informacje zbieramy na temat kontaktów Klienta? 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 
W jaki sposób dzielimy się naszymi informacjami osobowymi i z kim je dzielimy? 
Transfer danych poza granice EOG
Informacje osobowe, pliki cookies i strony internetowe 
W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe? 
Przechowywanie danych 
Państwa prawa, reklamacje, pytania oraz sugestie 
Działania marketingowe
Profilowanie, dane anonimowe oraz strony osób trzecich
Zmiany w naszych zasadach dotyczących prywatności


 

Definicje ważne w niniejszych zasadach


„Państwo” oznacza kandydata, potencjalnego kandydata, konsultanta, osobę do kontaktu wskazaną przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę do kontaktu w jakiejkolwiek innej organizacji zaangażowanej we wprowadzenie oraz/lub świadczenie usług dla kandydata, jak osoba do kontaktu w firmie zewnętrznej, która przejęła proces rekrutacji, firmie zatrudniającej na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło lub spółce działającej w charakterze pracodawcy dla pracowników zatrudnionych na czas określony na rzecz firmy rekrutacyjnej. 


W niniejszych zasadach, odniesienia do:


 • „podmiotu zatrudniającego” oraz „klienta” oznaczają jakąkolwiek zatrudniającą organizację, której oferujemy oraz/lub na rzecz której świadczymy czasowe lub stałe usługi rekrutacyjne;
 • „kontakt klienta” oznacza właściciela odpowiedzialnego w przedsiębiorstwie klienta;
 • „kandydat” oznacza potencjalnego lub rzeczywistego kandydata na stanowisko stałe lub tymczasowe;
 • „konsultant” oznacza osobę, która świadczy usługi za pośrednictwem Harvey Nash w celu świadczenia pracy w ramach tymczasowych zleceń na rzecz podmiotu zatrudniającego;
 • „osoba udzielająca referencji oraz/lub kontakt w sytuacji awaryjnej” oznacza osobę, której dane osobowe kandydat podaje na potrzeby dostarczenia referencji lub działania jako osoba do kontaktu w sytuacji dla niego awaryjnej

  W szczególności, niniejsze zasady dotyczące prywatności, określają szczegóły na temat informacji osobowych, które gromadzimy i przechowujemy na Państwa temat, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje osobowe oraz Państwa prawa dotyczące informacji osobowych.

Nie obejmują one wykorzystania Państwa informacji osobowych przez:


 • rzeczywistego lub potencjalnego pracodawcę lub podmiot zatrudniający;
 • spółkę działającą w charakterze pracodawcy, zatrudniającą pracowników tymczasowych działającą na zlecenie agencji rekrutacyjnej; ani
 • jakąkolwiek organizację zaangażowaną w świadczenie Państwa usług za naszym pośrednictwem na rzecz podmiotu zatrudniającego, któremu możemy dostarczyć Państwa informacje osobowe w ramach procesu rekrutacji. Takie wykorzystanie będzie podlegało zasadom w sprawie prywatności opracowanym przez odpowiedniego pracodawcę lub podmiot zatrudniający.Czym zajmuje się Harvey Nash?


Zasadnicza działalność Harvey Nash dzieli się na dwie części.


Po pierwsze, świadczymy usługi mające na celu pomoc dla kandydatów w rozwoju kariery. Realizujemy to poprzez ocenę oraz dopasowanie osób do potencjalnych ofert zatrudnienia oraz świadczenie szerszych usług mających na celu pomoc w karierach w formie zaproszeń na wydarzenia związane z budowaniem sieci kontaktów oraz możliwości wzięcia udziału w badaniach.


Po drugie, pracujemy z klientami w celu przeprowadzania rekrutacji, świadczenia usług doradczych oraz outsourcingu na potrzeby pomocy przy rozwiązywaniu wyzwań związanych z rekrutacją, talentami, technologią oraz powiązanymi problemami.Skąd Harvey Nash pozyskuje dane?


Niniejsze zasady dotyczą pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystywania informacji osobowych gromadzonych przez Harvey Nash („my” lub „nas”):


 • za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.harveynash.com; lub jakiejkolwiek innej strony, którą zarządzamy („Strona”); lub
 • na podstawie Państwa odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone przez nas na tablicy z ofertami pracy, w internetowej bibliotece życiorysów zawodowych lub za pośrednictwem mediów społecznościowych; lub
 • w wyniku dopasowania przez nas Państwa życiorysu zawodowego w formie załadowanej przez Państwa na tablicę z ogłoszeniami o ofertach pracy, do internetowej biblioteki życiorysów zawodowych lub na stronie mediów społecznościowych, do wakatu, który chcemy zapełnić dla jednego z naszych klientów; lub 
 • na skutek naszej osobistej rekomendacji; lub
 • ze stron internetowych spółki; lub
 • z Państwa wizytówki; lub
 • w toku świadczenia przez nas usług związanych z rekrutacją, pozyskiwaniem, zlecaniem usług firmom zewnętrznym lub świadczenia usług doradczych na Państwa rzecz („Usługi”)


Jakie informacje o Kandydatach zbieramy?


Kandydaci: informacje osobiste, które zbieramy na Państwa temat w przypadku, gdy są Państwo kandydatem lub oddelegowanym konsultantem


Harvey Nash dąży do gromadzenia jak najmniejszej ilości danych, które są potrzebne do wykonywania działalności. Zwykle, jest to imię i nazwisko, adres, stanowisko oraz dane do kontaktu. Dodatkowo, w przypadku, gdy są Państwo kandydatami, których kandydaturę rozpatrujemy na dane stanowisko, mogą one obejmować Państwa życiorys zawodowy oraz inne szczegóły dotyczące umiejętności oraz doświadczenia.


Możemy również gromadzić inne dane osoby, którą można zidentyfikować, na przykład, możemy być zaangażowani w monitorowanie programu równych szans lub potrzebować informacji w celu uzupełnienia umowy dla Państwa lub naszego klienta. Dane te mogą obejmować wiek, numer dokumentu tożsamości, numer paszportu, numer prawa jazdy, adres, adres poczty elektronicznej, nazwę użytkownika oraz hasła, płeć, datę urodzenia, stan cywilny, zajęcie, poziom dochodu, szczegóły dotyczące rachunku bankowego, informacje finansowe, informacje do kontaktu takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres osobistej strony internetowej lub łącza do mediów społecznościowych lub inne dane, które mogą być wymagane na podstawie miejscowych regulacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które zbieramy, prosimy kliknąć na niniejsze łącze.


Osoby udzielające referencji oraz kontakty w sytuacjach awaryjnych: zbieramy podstawowe dane do kontaktu (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu), w celu skontaktowania się z Państwem w związku z Państwa referencjami lub jako osobą do kontaktu w sytuacjach awaryjnych dla jednego z naszych kandydatów lub kontrahentów.Jakie informacje zbieramy na temat kontaktów Klienta?


Kontakty klienta:  zbieramy informacje osobowe na Państwa temat, w przypadku, gdy są Państwo osobą kontaktową w przedsiębiorstwie jednego z naszych klientów lub spółką, której zlecono przejęcie usług IT, spółką zatrudniającą pracowników na czas określony w imieniu agencji rekrutacyjnej lub spółką zatrudniającą na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, zaangażowaną w świadczenie usług osoby na rzecz podmiotu zatrudniającego.


Musimy gromadzić informacje na Państwa temat w ramach zasadniczej części świadczenia naszych Usług. 


Możemy zbierać informacje osobowe na Państwa temat w przypadku, gdy:


 • kontaktujemy się z Państwem z zamiarem świadczenia dla Państwa usług, lub
 • przesyłają Państwo do nas wiadomość pocztą elektroniczną, wyrażając zainteresowanie pracą z nami;
 • przekazujecie nam Państwo swoją wizytówkę lub inne informacje dostarczone do nas, udzielone naszym pracownikom podczas wydarzeń sprzedażowych lub marketingowych;
 • umieszczają Państwo informacje lub ogłoszenia na tablicach z ogłoszeniami o pracę lub na stronach internetowych mediów społecznościowych;
 • świadczymy Państwu usługi jako rzeczywisty lub potencjalny podmiot wynajmujący Państwa usługi; lub
 • wypełniamy dokumentację kontraktową właściwą na potrzeby Usług,
 • zwykle będziemy zbierać od Państwa lub na Państwa temat, następujące informacje:


imię i nazwisko;
adres do korespondencji;
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
szczegóły dotyczące Państwa funkcji, stanowiska oraz zakresu obowiązków w organizacji;
w przypadku, gdy są Państwo klientem:
 • wszelkie opinie lub informacje zwrotne, którymi dzielą się Państwo z nami na temat kandydata lub konsultanta;
 • szczegóły dotyczące wszelkich zapytań, które mogą Państwo zgłaszać na temat Usług;
 • szczegóły dotyczące jakichkolwiek wymagań rekrutacyjnych oraz/lub związanych z zasobami lub planami, którymi dzielą się Państwo z nami.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?


Dane, które gromadzimy, wykorzystujemy w szeregu zadań, które obejmują:

 • przypisanie kandydata do określonej roli związanej z zatrudnieniem, zdefiniowanej przez naszych klientów; lub świadczenie usług związanych z zasobami, zlecaniem usług firmom zewnętrznym lub usług doradczych;
 • prowadzenie rejestrów naszych kandydatów, klientów oraz osób do kontaktu;
 • prowadzenie działań marketingowych, związanych z profilowaniem oraz rozwojem działalności gospodarczej oraz badania rynku i analizy statystyczne dotyczące naszych produktów oraz/lub usług;
 • przestrzeganie wszelkich wymogów określonych w przepisach prawa lub regulacjach oraz dokonywanie niezbędnego ujawnienia zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, regulacji, nakazem, orzeczeniem sądu, wytycznymi, okólnikiem lub kodeksem, które nas obowiązują w celu zapobiegania przestępstwu.

Kontakty klienta: Wykorzystujemy informacje zebrane od klientów w celu zapewnienia, że świadczymy dla Państwa usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będą one obejmowały wyszukiwanie kandydatów, którzy spełniają Państwa kryteria lub świadczenie innych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach naszego portfela usług.


Dostawcy: Wykorzystujemy zebrane dane w celu zapewnienia, że nasze uzgodnienia w ramach działalności gospodarczej przebiegają bez zakłóceń.


Osoby udzielające referencji oraz osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych: wykorzystujemy zebrane dane w celu nawiązania kontaktu w sprawie referencji lub skontaktowania się z osobą kontaktową w sytuacjach awaryjnych, takich jak wypadek lub inna sytuacja awaryjna.  


Nasza podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
Uważamy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu jako przedsiębiorstwa świadczącego usługi rekrutacyjne. Na różnych etapach procesów rekrutacyjnych dysponujemy również innymi podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych, takimi jak przestrzeganie naszych obowiązków prawnych oraz w przypadkach, w których jest to niezbędne, realizacja umów związanych z procesem rekrutacji.


Pełny tekst oświadczenia dotyczącego naszego uzasadnionego interesu można znaleźć śledząc niniejsze łącze.


Uważamy, że w przypadku, gdy poszukują Państwo zatrudnienia lub przesłali Państwo swój życiorys zawodowy lub inne informacje na temat swoich kwalifikacji na tablicę z ogłoszeniami o pracę lub na stronę do nawiązywania kontaktów zawodowych, będą Państwo zadowoleni z faktu, że zbierzemy oraz wykorzystamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług rekrutacyjnych na Państwa rzecz oraz podzielimy się tymi informacjami z potencjalnymi pracodawcami.


W trakcie procesu rekrutacji, klient może chcieć uzyskać dodatkowe informacje (takie jak wyniki ocen psychometrycznych lub testów umiejętności) lub potwierdzić Państwa referencje, kwalifikacje oraz zaświadczenie o niekaralności, w przypadku, gdy jest to odpowiednie oraz zgodne z przepisami prawa miejscowego. Może również zaistnieć potrzeba wykorzystania Państwa informacji osobowych na potrzeby wewnętrznej administracji, obejmującej administrowanie umową, listą płac oraz fakturowaniem. Mamy również własne zobowiązania, określone w przepisach prawa i możemy być zobowiązani do podzielenia się Państwa danymi w związku z takimi wymogami prawnymi.


W przypadkach, w których na podstawie przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, uzyskamy taką zgodę.


Kandydaci oraz konsultanci – w celu uzyskania bardziej szczegółowego opisu sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane, prosimy kliknąć w tym miejscu


Kontakty klienta oraz inne osoby trzecie zaangażowane w świadczenie usług związanych z zasobami (np. spółki zatrudniające pracowników na czas określony w imieniu spółki rekrutacyjnej oraz spółki zatrudniające na podstawie umowy zlecenia i o dzieło)


Zbieramy, przechowujemy oraz wykorzystujemy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami, w taki, sposób, aby:


 • przesłać Państwu dane kandydatów oraz konsultantów oraz skontaktować się z Państwem w sprawie naszych Usług; oraz
 • utrzymać z Państwem stosunek gospodarczy.

Pozwala to na skontaktowanie się z Państwem w celu otrzymania oraz administrowania wszelkimi Usługami, o które Państwo lub Państwa organizacja zwróciła się do nas. Wymiana danych osobowych naszych kandydatów oraz kontaktów klienta stanowi zasadniczą część, tego co robimy w ramach działalności rekrutacyjnej oraz, samo w sobie, stanowi nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem Państwa danych w tym celu.


W przypadku kontaktów w spółkach zatrudniających pracowników na umowy na czas określony na zlecenie agencji rekrutacyjnej oraz spółek zatrudniających na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, pozwala to na skontaktowanie się z Państwem w celu otrzymania, w imieniu Państwa pracodawcy, szczegółów na temat obecnych lub przyszłych zadań, powiązanych danych dotyczących zestawienia przepracowanych godzin oraz szczegółów dotyczących płatności.


Nie uważamy, aby takie przechowywanie ani wykorzystanie Państwa danych osobowych w nienależyty sposób naruszało Państwa prawa oraz swobody.


Wszyscy użytkownicy Strony oraz naszych Usług


Gromadzimy, przechowujemy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z następującymi celami:


 • aby udostępnić Państwu Stronę; oraz
 • aby świadczyć Państwu wszelkie usługi, o które Państwo się zwrócą.

Czasami, wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów, które są niezbędne do udostępnienia Strony, a następnie Usług lub Usług mających na celu poprawę ich efektywności. W takich okolicznościach, uważamy, że posiadamy uzasadniony interes, aby obsługiwać Państwa informacje osobowe i nie uważamy, aby takie przechowywanie ani wykorzystanie Państwa informacji osobowych w nienależyty sposób naruszało Państwa prawa lub swobody.


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat takich okoliczności prosimy kliknąć w tym miejscu.


W jaki sposób dzielimy się Państwa informacjami osobowymi i z kim je dzielimy?


Państwa dane osobowe dostarczone do nas przetwarza Harvey Nash Group plc. Zapewniamy, że:


 • dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie personel, który zobowiązany jest do przetwarzania takich danych w ramach wykonywania części swoich obowiązków służbowych;
 • odpowiednim pracownikom przekazujemy wyłącznie niezbędne informacje;
 • zwracamy się o udzielenie przez Państwa zgody przed podzieleniem się Państwa danymi z potencjalnym pracodawcą lub osobą korzystającą z Państwa usług.

Osoby udzielające referencji: O ile Państwo nie określą inaczej, możemy dzielić się Państwa informacjami z jakimikolwiek spółkami naszej grupy oraz klientem(-ami) w związku z wakatem, w związku z którym udzielili Państwo referencji.


Ujawnimy informacje w następujących okolicznościach:


Informacje na temat usług oraz strony: W przypadku, gdy dzielimy się anonimowymi informacjami generowanymi przez nasze Usługi z naszymi klientami.


Dostawcy będący osobami trzecimi: W przypadku, gdy dzielimy się informacjami ze spółkami będącymi osobami trzecimi, które pomagają nam oraz wspierają nas w trakcie świadczenia Usług. Obejmują one:


 • dostawców usług wsparcia w zakresie technologii informatycznej;
 • dostawców usług związanych ze sprawdzaniem wiarygodności kredytowej oraz weryfikacji;
 • podmioty zajmujące się wykonywaniem płatności oraz dostawców oprogramowania;

Organizacje te zostały wyznaczone przez Harvey Nash jako podmioty przetwarzające dane oraz upoważnione do korzystania z Państwa informacji osobistych wyłącznie w celu koniecznym do świadczenia odnośnych usług na naszą rzecz. Organizacje te zobowiązane są do przetwarzania takich informacji w oparciu o nasze polecenia oraz zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi prywatności. Nie dysponują one żadnym samodzielnym prawem do dzielenia się takimi informacjami.


Spółki grupy: Dostarczamy nasze informacje osobowe naszym podmiotom zależnym oraz stowarzyszonym na potrzeby przetwarzania informacji osobowych w naszym imieniu w celu udostępnienia Strony oraz Usług. Osoby te zobowiązane są do przetwarzania takich informacji w oparciu o nasze polecenia oraz zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi prywatności. Nie dysponują one samodzielnym prawem do dzielenia się takimi informacjami.


Przestrzeganie przepisów prawa oraz postępowania prawne: W przypadku, gdy udzielamy odpowiedzi na decyzję sądu lub w ramach procesu prawnego lub w celu określenia lub wykonania naszych zgodnych z prawem praw lub obrony przed zgodnymi z prawem roszczeniami. W przypadku, gdy uważamy, że konieczne jest podzielenie się informacją w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań skierowanych wobec działań niezgodnych z prawem, podejrzewanego oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków korzystania lub w jakikolwiek inny sposób wymagany na podstawie przepisów prawa.


Połączenie lub przejęcie: W przypadku, gdy musimy przekazać informacje na Państwa temat w momencie przejęcia lub połączenia z inną spółką. W przypadku, gdy jesteśmy zaangażowani w połączenie, nabycie lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz/lub wyraźnej informacji na Państwa stronie o wszelkich zmianach w strukturze własności lub wykorzystaniu Państwa informacji osobowych oraz wszelkich opcjach przysługujących Państwu w odniesieniu do Państwa informacji osobowych.


Usługi rekrutacyjne oraz związane z zasobami: W przypadku, gdy wykorzystujemy Państwa informacje osobowe w kontekście naszych usług rekrutacyjnych oraz związanych z zasobami, wówczas możemy dzielić Państwa informacje osobowe z klientami, w przypadkach, w których uznajemy, że mogą być Państwo odpowiednimi kandydatami do wykonywania określonej roli lub uzupełnienia wakatu u takiego klienta.  


Spółki świadczące usługi zatrudnienia pracowników na czas określony w imieniu agencji rekrutacyjnych lub spółki świadczącej usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło:  W przypadku, gdy poinformują nas Państwo, że świadczą Państwo lub zamierzają świadczyć usługi za pośrednictwem Harvey Nash na rzecz klienta za pośrednictwem spółki świadczącej usługi zatrudnienia pracowników na czas określony lub spółki świadczącej usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.


Zlecenie procesu rekrutacji firmie zewnętrznej oraz dostawcy usług zarządzanych:  W określonych przypadkach, może istnieć organizacja taka jak dostawca usług zarządzanych, działająca jako bramka na potrzeby świadczenia Usług za pośrednictwem Harvey Nash na rzecz podmiotu zatrudniającego. W takim przypadku, podzielimy się informacjami na Państwa temat z takimi organizacjami w zakresie, który jest niezbędny na potrzeby dostawy.
W przypadku, gdy informacje osobowe są dzielone z klientami, podmiotami zatrudniającymi, spółkami zatrudniającymi pracowników na czas określony oraz dostawcami usługi zarządzanych w wyżej opisanych okolicznościach, wówczas takie organizacje obsługują Państwa informacje osobowe zgodnie ze swoimi własnymi zasadami zachowania prywatności.Transfer danych poza granice EOG


Pragniemy zapewnić, że Państwa dane są przechowywane oraz przekazywane w sposób bezpieczny. Przekażemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku, gdy podmiot otrzymujący dane przestrzega ustawodawstwa w zakresie ochrony danych a przekaz uwzględnia zatwierdzone środki bezpieczeństwa. Będzie to obejmowało klauzule kontraktowe, ramy tarczy prywatności określone pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi lub w przypadku, gdy dany kraj został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni w odniesieniu do poziomów ochrony danych.


Harvey Nash jest spółką globalną i w celu skutecznego świadczenia najlepszych usług na rzecz naszych klientów możemy wykorzystywać zlecanie usług firmom zewnętrznym przetwarzania w zakresie działalności w Wietnamie w celu udzielania pomocy w wyszukiwaniu kandydatów na potencjalne stanowiska. Usługa taka pomaga nam szybciej odpowiedzieć na potrzeby klienta poprzez identyfikację potencjalnych kandydatów oraz przesyłanie takiej informacji z powrotem do konsultanta odpowiedzialnego. Zlecanie usług na zewnątrz, z którego korzystamy, jest prowadzone w ramach Grupy Harvey Nash pod nazwą Nash Tech. Upewniliśmy się, że posiadamy odpowiednią relację gospodarczą w celu zapewnienia prywatności Państwa danych.


Możemy przesyłać Państwa informacje pomiędzy podmiotami Harvey Nash, które mogą istnieć poza Europą, do klientów za oceanem lub do klientów w Państwa kraju, którzy mogą, z kolei, przekazać Państwa dane na skalę międzynarodową.


Dane mogą być również przechowywane w ramach rozwiązań opartych na chmurze na potrzeby naszego ogólnego przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością.


Należy pamiętać, że kraje, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony Państwa informacji osobowych, jak ma to miejsce zgodnie z prawem w Zjednoczonym Królestwie, chociaż wszelkie zbieranie, przechowywanie oraz wykorzystanie Państwa informacji osobowych przez naszą spółkę (lub w naszym imieniu) będzie nadal podlegało niniejszym zasadom ochrony prywatności.Informacje osobowe, pliki cookies oraz strony internetowe


Za pośrednictwem naszej strony internetowej mają Państwo możliwość przekazania nam informacji osobowych w związku z interesującym Państwa, określonym stanowiskiem. Informacje takie mogą być przekazywane przez jednego z naszych dostawców będącego osobą trzecią, zanim zostaną do nas dostarczone w formie elektronicznej. Przeprowadziliśmy weryfikację wszystkich naszych dostawców będących osobami trzecimi pod kątem zapewnienia, że przestrzegają naszych własnych norm w zakresie prywatności oraz bezpieczeństwa podczas zbierania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych.


Nasza strona internetowa może także łączyć lub przekierowywać Państwa na inne strony internetowe lub do treści zewnętrznych, których nie kontrolujemy. Łącza do innych stron internetowych mogą być umieszczone dla Państwa wygody oraz w celach informacyjnych. O ile dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że łączymy lub przekierowujemy Państwa wyłącznie na strony internetowe, które podzielają nasze normy prywatności i bezpieczeństwa, nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego samego i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek danych osobowych, które przekazują Państwo na te strony. Strony te mają swoje własne oświadczenia dotyczące prywatności i zalecamy, aby zapoznali się Państwo z nimi w przypadku wizyty na jakiejkolwiek podłączonej stronie internetowej. Z tego względu, zalecana jest czujność, która obejmuje zapoznanie się z zasadami dotyczącymi prywatności na takich stronach internetowych zanim ujawnią Państwo jakiekolwiek dane osobowe.


My jak również nasze podmioty stowarzyszone lub analitycy lub dostawcy usług wykorzystujemy technologie takie jak pliki cookies, sygnalizatory sieci, znaczniki oraz skrypty. Technologie te wykorzystuje się w trendach analitycznych, administrowaniu stroną, śledzeniu ruchów użytkownika na stronie oraz zbieraniu informacji demograficznych na temat bazy naszych użytkowników jako całości. W oparciu o takie technologie możemy uzyskać raporty przygotowane przez takie spółki na zasadzie indywidualnej lub zbiorczej.


Wykorzystujemy pliki cookies, na przykład, do zapamiętania ustawień użytkowników (np. preferencji językowych) oraz w celu autoryzacji. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookies na poziomie pojedynczej przeglądarki. W przypadku odrzucenia plików cookies, mogą Państwo nadal korzystać ze Strony, ale mogą Państwo mieć ograniczoną zdolność do korzystania z niektórych funkcji lub obszarów na naszej Stronie.


Prosimy o zapoznanie się z dalszymi informacjami na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies w tym miejscu.W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?


Harvey Nash z pasją chroni Państwa informacje. Z tego względu, zastosowaliśmy odpowiednie środki, które zostały zaprojektowane w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych oraz ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Obejmują one środki mające na celu obsługę wszelkich podejrzewanych naruszeń danych. W przypadku, gdy podejrzewają Państwo jakiekolwiek naruszenie lub utratę lub nieupoważniony dostęp do Państwa informacji osobowych, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres DPO@harveynash.com.


Państwa informacje są przechowywane na serwerach zarządzanych przez nas lub naszego Dostawcę Usług Internetowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż, będziemy starali się chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych na naszą stronę; jakikolwiek przekaz jest na Państwa własne ryzyko.


Zachowanie danych


Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne. Dla większości osób, w przypadku, gdy mamy ograniczony kontakt będzie to okres maksymalnie dwóch lat od daty ostatniego kontaktu z nami. W przypadku, gdy byliśmy zaangażowani przez Państwa w szerszym zakresie, na przykład, pracowaliśmy dla Państwa jako naszego klienta lub przeprowadzaliśmy rozmowy kwalifikacyjne / umieściliśmy Państwa jako kandydata, możemy przechowywać dane przez dłuższy czas.


Usuniemy je po tym czasie, z wyjątkiem przypadku, w którym musimy zachować informacje osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub wykonania naszych umów.


W celu uzyskania dalszych informacji na temat zasad zachowania danych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej DPO@harveynash.com.Państwa prawa, reklamacje, pytania oraz sugestie


Posiadają Państwo określone uprawnienia w związku z Państwa informacjami osobowymi. W przypadku, gdy chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje na ten temat lub wykonać jakiekolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO@harveynash.com w dowolnym momencie.


Więcej szczegółów dotyczących Państwa praw można znaleźć w tym miejscu


Harvey Nash stara się przestrzegać najściślejszych norm w zakresie zbierania oraz wykorzystywania informacji osobowych. Bardzo poważnie traktujemy wszelkie otrzymane reklamacje. Zachęcamy osoby do zawiadamiania nas w przypadkach, gdy sądzą, że nasz zbiór lub wykorzystanie informacji są niesprawiedliwe, wprowadzające w błąd lub nieodpowiednie.


W przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej niniejszych zasad lub jakiejkolwiek z procedur określonych w niniejszych zasadach, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem DPO@harveynash.com.


Na terenie EOG mogą Państwo również złożyć reklamację do naszego organu nadzorczego do spraw ochrony danych (Urzędu Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii (Information Commissioner's Office in the UK) lub dochodzić odszkodowania przed sądami miejscowymi, w przypadku, gdy są Państwo przekonani, że Państwa prawa zostały naruszone.Działania marketingowe

Okresowo, możemy przesyłać Państwu informacje, które uważamy, że Państwa zainteresują lub w celu zwrócenia się do Państwa o opinię przy wypełnianiu ankiety. Możemy również przesłać Państwu informacje w celu:


 • zaprezentowania pełnego zakresu naszych usług
 • dostarczenia Państwu szczegółów dotyczących wydarzeń związanych z budowaniem sieci kontaktów oraz wydarzeń dla klientów oraz informacji o sektorach branży, które jak sądzimy mogą Państwa zainteresować.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz wymogów prawa lokalnego, nie będziemy, oczywiście, prosić Państwa o zgodę podczas przesyłania materiałów marketingowych dotyczących powyższych kwestii, ale zawsze zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji z subskrypcji takich wiadomości mailowych.


W przypadku, gdy współpracowaliśmy z Państwem wcześniej (na przykład, w przypadku, gdy złożyli Państwo swoje podanie o pracę oraz życiorys zawodowy) lub w przypadku, gdy zamieściliście swoje dane na tablicy z ogłoszeniami o pracę, zakładamy, że udzielili Państwo nam zgody na kontaktowanie się z Państwem w związku ze szczegółami dotyczącymi stanowisk, które, zgodnie z naszym przekonaniem, mogą być dla Państwa interesujące. Będą mieli Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.Profilowanie, dane anonimowe oraz strony internetowe osób trzecich


Profilowanie:


Harvey Nash nie wykorzystuje w tym momencie żadnej formy zautomatyzowanego profilowania. Wszystkie nasze czynności rekrutacyjne łączą się z procesem podejmowania decyzji przez osobę w trakcie procesu. Może to ulec zmianie w przyszłości, jeżeli wdrożymy zautomatyzowane technologie oraz uczenie maszynowe, ale dokonamy tego tylko w przypadku, gdy będzie to właściwe oraz zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz regulacjami. Wszelkie zmiany niniejszych zasad zostaną zakomunikowane w sposób określony poniżej.


Dane anonimowe:


Zbieramy dane anonimowe na temat osób odwiedzających naszą stronę internetową na potrzeby zbiorczych statystyk oraz raportowania. Jednakże, żadna osoba nie będzie podlegała możliwości identyfikacji na podstawie anonimowych danych, które zbieramy na takie potrzeby.


Strony internetowe osób trzecich:


Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Należy zauważyć, że niniejsze zasady dotyczące prywatności dotyczą wyłącznie informacji osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Strony internetowej lub Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje osobowe, które osoby trzecie mogą zbierać, przechowywać lub wykorzystywać za pośrednictwem swoich stron internetowych. Należy zawsze dokładnie zapoznać się z zasadami dotyczącymi prywatności na każdej stronie internetowej, którą Państwo odwiedzają.Zmiany w naszych zasadach dotyczących prywatności


Niniejsze zasady dotyczące prywatności zostały zaktualizowane po raz ostatni w dniu 04/05/2018.


Prosimy o regularne sprawdzanie w celu uzyskania bieżących informacji na temat aktualizacji niniejszych zasad dotyczących prywatności. W przypadku, gdy dokonamy istotnych zmian niniejszych zasad dotyczących prywatności i będziemy posiadać Państwa adres poczty elektronicznej, prześlemy Państwu zawiadomienie o takich zmianach.Załączniki


Załącznik nr 1


Możemy gromadzić dane osobowe w przypadku, gdy:


 • wchodzą Państwo na naszą Stronę internetową oraz przeglądają ją (w tym, w przypadku, gdy przekazują nam Państwo informacje osobowe poprzez wypełnianie pól na Stronie); lub
 • odpowiadają Państwo na ogłoszenie zamieszczone przez nas, niezależnie od tego czy za pośrednictwem tablicy z ogłoszeniami o pracę, portalu LinkedIn lub innej strony mediów społecznościowych; lub
 • ściągamy dane załadowane przez Państwa na tablicy ogłoszeń, LinkedIn lub innej stronie mediów społecznościowych w związku z wakatem, który chcemy zapełnić dla jednego z naszych klientów; lub
 • ściągamy dane załadowane przez Państwa na tablicy ogłoszeń, LinkedIn lub innej stronie mediów społecznościowych w związku z naszym wewnętrznym badaniem rynku; lub
 • kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób; lub
 • świadczymy na Państwa rzecz usługi lub na rzecz potencjalnego odbiorcy Państwa usług; lub
 • kontaktujemy się z Państwem w celu świadczenia usług na Państwa rzecz; lub
 • świadczymy usługi związane z rozpoczęciem zatrudnienia na rzecz odbiorcy Państwa usług,

Możemy gromadzić następujące informacje od Państwa oraz na Państwa temat:


 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • szczegóły rachunku bankowego;
 • kopia paszportu zawierająca fotografię;
 • dane dotyczące obecnego oraz poprzedniego zatrudnienia/pracy, w tym nazwę stanowiska oraz pracodawcy;
 • szczegóły specyficzne dla rekrutacji takie jak wszelkie zaświadczenia zawodowe, potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje, umiejętności, przebieg zatrudnienia, zakres wynagrodzenia, prawo do statusu pracy, obywatelstwo, dane osób udzielających referencji oraz wszelkie informacje odpowiednie oraz wymagane przez prawo w celu umożliwienia nam świadczenia Usług;
 • wszelkie inne informacje, które zawrą Państwo w swoim życiorysie zawodowym oraz wypełnionym formularzu podania o pracę;
 • wszelkie informacje, które zostały opublikowane lub udostępnione na profilu w mediach społecznościowych lub na tablicy z ogłoszeniami o pracę (niezależnie od tego czy przez Państwa czy przez osobę trzecią) lub w jakichkolwiek mediach informacyjnych;
 • szczegóły dotyczące Państwa spółki zatrudniającej Państwa na czas określony lub spółki zatrudniającej na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło;
 • kontrakt na usługi, który mamy ze spółką zatrudniającą Państwa na czas określony, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło w związku z pracą, którą Państwo świadczą lub będą świadczyć na rzecz naszego klienta w tym dane dotyczące zestawień czasu pracy oraz stawek dotyczących pracy, którą Państwo świadczą w ramach kontraktu;
 • szczegóły dotyczące osób udzielających referencji oraz telefonów do osób, z którymi można kontaktować się w sytuacjach awaryjnych;
 • referencje od osób trzecich takich jak poprzedni pracodawcy oraz wskazane osoby udzielające referencji;
 • wyniki sprawdzania poprzedzającego zatrudnienie lub weryfikacje, o które jesteśmy proszeni lub które jesteśmy zobowiązani przeprowadzić w odniesieniu do Państwa (w tym wyniki testów ujawniających oraz przedawnionych oraz wszelkie informacje, które Państwo dostarczają dotyczące bieżących oraz/lub odbytych wyroków w sprawach karnych przeprowadzane w imieniu podmiotu zatrudniającego w trakcie procesu przyjmowania do pracy);
 • wszelkie komunikaty w formie wiadomości mailowych, obejmujące załączniki, które nam Państwo przysyłają
 • wyniki prawa do kontroli pracy.

Mogą Państwo aktualizować swój życiorys zawodowy lub dane osobowe w dowolnym momencie przesyłając kopię na adres info@harveynash.com


Załącznik nr 2


Zbieramy, przechowujemy oraz wykorzystujemy informacje, które uzyskujemy na Państwa temat do naszych uzasadnionych celów:


 • w taki sposób, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem (za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMSa lub telefonicznie) na temat możliwości oraz zadań, które jak sądzimy mogą być dla Państwa interesujące;
 • w celu udzielenia pomocy w dostarczeniu odpowiednich kandydatów oraz konsultantów dla naszych klientów, którzy angażują nas w celu udzielenia im pomocy w wykonaniu ich wymagań rekrutacyjnych oraz związanych z zasobami;
 • w celu zapewnienia kanału, przez który mogą Państwo złożyć swój życiorys zawodowy do celów ogólnych, podanie na konkretne stanowisko lub zamówić subskrypcję naszych alertów w sprawie pracy;
 • w celu dopasowania Państwa danych do wakatów, pomocy w znalezieniu stanowiska, które jest najbardziej odpowiednie dla Państwa oraz przesłania naszej informacji do klientów w sprawie potencjalnych stanowisk. Proszę zauważyć, że zawsze uzyskamy słowną oraz pisemną zgodę przed przedstawieniem Państwa danych osobowych klientowi.
 • do zawarcia kontraktów, które są niezbędne w celu świadczenia Państwa usług lub udostępnienia ich podmiotowi zatrudniającemu;
 • świadczenia wsparcia w związku z rekrutacją;
 • do przeprowadzenia badania rynku na nasze wewnętrzne potrzeby;
 • do opracowania bazy danych kandydatów oraz klientów właściwej dla branży w celu umożliwienia spełnienia wymagań klientów w zakresie zasobów oraz przypisania kandydatów do potencjalnych stanowisk;
 • na potrzeby wewnętrznego prowadzenia zapisów;
 • do realizacji usług, które my, Państwo lub nasz klient zamówił, w tym, referencje związane z pracą, kwalifikacje oraz usługi związane z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności, weryfikacje szczegółów, które Państwo podali ze źródeł osób trzecich, oceny psychometryczne oraz testy umiejętności.

Taki zbiór oraz wykorzystanie Państwa informacji osobowych umożliwia nawiązanie z Państwem kontaktu w związku ze stanowiskami, które mogą być dla Państwa interesujące obecnie lub w przyszłości i nie uważamy, że zbiór ten oraz wykorzystanie nienależycie naruszają Państwa prawa lub swobody.


Będziemy przechowywać oraz wykorzystywać Państwa informacje osobowe w celu spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych, którym podlega Harvery Nash, obejmujących wykonanie


 • weryfikacji Państwa tożsamości w celu przestrzegania Rozporządzenia o postępowaniu Agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorstw z branży zatrudnienia z 2003 roku;
 • prawa do kontroli pracy w celu przestrzegania odpowiedniego ustawodawstwa imigracyjnego;

W innych, stosunkowo ograniczonych okolicznościach, przeprowadzimy dalsze sprawdzenie przeszłości i doświadczenia, zgodnie z wymaganiami naszego klienta. W takich okolicznościach, będziemy działali w imieniu naszego klienta a obsługa Państwa danych osobowych będzie podlegała zasadom dotyczącym prywatności, opracowanym przez klienta.


W przypadku, gdy uzyskają Państwo pracę na zasadzie tymczasowego zlecenia u jednego z naszych klientów, będziemy przechowywać oraz wykorzystywać Państwa dane osobowe na potrzeby wypełnienia oraz administrowania umowami z wybraną przez Państwa spółką zatrudniającą na podstawie umów zlecenia lub o dzieło lub spółką zatrudniającą na czas określony oraz na potrzeby przetwarzania płatności dla takiej spółki w odniesieniu do usług, które wykonali Państwo dla naszego klienta. Przetwarzanie takie będzie zgodne z naszym uzasadnionym interesem, w taki sposób, że możemy świadczyć Usługi Państwu oraz naszemu klientowi. Nie uważamy, aby takie przechowywanie oraz wykorzystanie państwa informacji osobowych w nienależyty sposób naruszało Państwa prawa lub swobody.


Przetwarzanie takie będzie również niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną (tj. kontraktu ze spółką zatrudniającą na czas określony w imieniu agencji rekrutacyjnej lub Państwa spółką zatrudniającą na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło w związku ze świadczeniem usług związanych z realizacją zadania) oraz/lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem przez Państwa takiego kontraktu.


W przypadku, gdy nasz klient zobowiąże nas do zebrania, przechowywania oraz wykorzystania Państwa danych dotyczących zdrowia oraz/lub wszelkich testów dotyczących ujawnień, w imieniu klienta, zwrócimy się do Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na dowolnym etapie, ale może to uniemożliwić nam świadczenie na Państwa rzecz naszych usług rekrutacyjnych.Załącznik nr 3


Odpowiednie okoliczności obejmują:


 • stwierdzenie oraz zapobieganie oszustwu;
 • zabezpieczenie Państwa strony, aplikacji, produktów oraz systemów informatycznych;
 • zapewnienie, że nasze własne procesy, procedury oraz systemy są jak najbardziej skuteczne;
 • analizowanie oraz doskonalenie informacji, które zbieramy;
 • określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz reklamowych; oraz
 • kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów lub usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

W niektórych, stosunkowo ograniczonych okolicznościach musimy obsługiwać Państwa informacje osobowe w określony sposób, aby móc przestrzegać naszych obowiązków prawnych. Na przykład, w przypadku, gdy:


 • zostaliśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa informacji osobowych organom regulacyjnym;
 • musimy wykazać przestrzeganie przez nas obowiązujących przepisów prawa;
 • zostało do nas skierowane zapytanie ze strony Inspektoratu norm agencji zatrudnienia lub Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości.


Załącznik nr 4


Plik typu cookie (mały plik tekstowy, który przechowuje informacje na Państwa dysku twardym) może być wykorzystany podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Kopia tego pliku tekstowego jest przesyłana do Państwa komputera oraz/lub urządzenia za każdym razem, kiedy komunikuje się on/ono z naszym serwerem. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć, które sekcje naszych stron internetowych są często odwiedzane. Na podstawie takiej informacji, jesteśmy w stanie dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb oraz zapewnić Państwu bardziej dostosowane oraz spersonalizowane doświadczenie użytkownika. Możemy zbierać następujące informacje podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz/lub określić w pełni sklasyfikowaną nazwę domeny, z której wchodzą Państwo na naszą stronę lub alternatywnie, Państwa adres IP:


 • datę oraz godzinę Państwa dostępu na każdej stronie naszego portalu
 • jednolity lokalizator zasobów (URL) jakiejkolwiek strony internetowej, z której uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej (odsyłający)
 • przeglądarkę, której Państwo używają oraz strony, do których uzyskali Państwo dostęp.

Niektóre strony internetowe mogą wymagać od Państwa podania ograniczonej ilości informacji osobowych w celu skorzystania z niektórych usług na stronie (danych dotyczących logowania, adresów e-mail lub informacji kontaktowych). Takie informacje osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego służą, tj. do odpowiadania na Państwa wiadomości oraz świadczenia zamówionych usług. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu akceptacji wszystkich plików cookies, odrzucenia wszystkich plików cookies oraz powiadamiania Państwa, kiedy plik cookie jest przesyłany.Załącznik nr 5


Mają Państwo prawo do wnioskowania o to, abyśmy:


 • zapewnili dostęp do informacji osobowych, które przechowujemy na Państwa temat;
 • aktualizowali Państwa informacje osobowe, które stały się nieaktualne lub nieprawidłowe;
 • usunęli wszelkie informacje osobowe, które przechowujemy na Państwa temat;
 • ograniczyli sposób, w który przetwarzamy Państwa informacje osobowe;
 • zapobiegali przetwarzaniu Państwa informacji osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dostarczyli Państwa informacje osobowe osobie trzeciej będącej dostawcą usług;
 • dostarczyli Państwu kopie jakichkolwiek informacji osobowych, które przechowujemy na Państwa temat; lub
 • rozważyli wszelkie sprzeciwy, które mogą Państwo zgłosić wobec wykorzystania przez nas Państwa informacji osobowych.

Rozpatrzymy wszystkie takie wnioski oraz udzielimy odpowiedzi w uzasadnionym terminie (a w każdym przypadku, w terminie wymaganym na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Należy zauważyć jednakże, że pewne informacje osobowe mogą nie podlegać takim wnioskom w pewnych okolicznościach.


W przypadku, gdy występuje wyjątek, powiadomimy o tym Państwa w odpowiedzi na Państwa wniosek. Możemy zwrócić się do Państwa o dostarczenie nam informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości przed dokonaniem odpowiedzi na jakikolwiek złożony przez Państwa wniosek.


Mogą Państwo również zrezygnować z subskrypcji alertów dotyczących pracy oraz materiałów marketingowych w dowolnym momencie. W przypadku, gdy chcą się Państwo z nami skontaktować w związku w powyższymi sprawami, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres DPO@harveynash.com.